script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js">s

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier

Algemeen

Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier is opgericht door Sandra Doornink (hierna te noemen de kindercoach) gevestigd te Gendringen bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer: 77200888

Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 – 18 jaar. Bij kinderen jonger dan 6 jaar worden de ouders gecoacht.

 

Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- en schriftelijke overeenkomsten van of met Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Coaching / begeleiding kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en de kindercoach, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Uitvoering van de overeenkomst: de coachingsessies

De kindercoach zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een pedagoog en kindercoach verwacht mag worden.

De ouders en het kind zijn cliënt. De kindercoach werkt in dienst van belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind

Het coachingtraject start met een kennismakingsgesprek met ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind daarbij aanwezig is.

Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.

Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan.

In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s) op basis van het uurtarief voor kindercoaching of leerbegeleiding tarief.

Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

Regels rond een afspraak

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt (tenzij ouder aanwezig is bij de coaching)

De ouder/verzorger dienst tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn.

Na een coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

 

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouder(s)/verzorger(s) een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.

De cliënt beslist zelf of dit verslag gedeeld wordt met derden

 

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de desbetreffende pagina van de website van Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier (

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW of daarvan vrijgesteld

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

 

Betalingsvoorwaarden

Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s)/verzorger(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij een strippenkaart wordt vooraf gefactureerd.

Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen.

Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier, is Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening.

 

Afspraak afzeggen of verplaatsen

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de door u gereserveerde tijd gefactureerd

Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch

Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk

 

Vertrouwelijkheid

Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

 

Aansprakelijkheid

Het advies van Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De kindercoach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of ouder(s) de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de kindercoach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouder(s) onmiddellijk opeisbaar.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation te beslechten.

 

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst o

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de kindercoach.